RS232 訊號線/轉換頭
25公+25公 1.8M(25MM-1.8M)
25公+25母 1.8M(25MF-1.8M)
25公+36公 1.8M 訊號線 (25M36M-1.8M)
25公+36公 3M 訊號線 CL-11
25公+36公 5M 訊號線 CL-12
2排 15公+15公 1.8M(15MM-1.8M)
2排 15公+15母 1.8M(15MF-1.8M)
2排 MGC-15公母 轉換頭(MGC-H15MF)
3排 15公+15公 1.8M(H15MM-1.8M)
9公+9公 1.8M (9MM-1.8M)
9公+9公 3M (9MM-3M)
9公+9公 5M (9MM-5M)
9公+9母 1.8M (9MF-1.8M)
9公+9母 10M (9MF-10M)
9公+9母 3M (9MF-3M)
9公+9母 5M (9MF-5M)
9母+25公 1.8M (9F25M-1.8M)
9母+25母 3M (9F25F-3M)
9母+9母 1.8M (9FF-1.8M)
9母+9母 3M (9FF-3M)
9母+9母 5M (CL-5)
CL-48 滑鼠共用線 9公-9母x2
DB9P 公對母90度 轉接頭
KA301 多功能串列信號轉換器
MOXA 8串列埠 VHDCI 68 to DB9x8電纜線(線長100CM)
MOXA MOXA NPort 5250A 2-port RS-232/422/485 device server
MOXA 串列埠供電 RS-232 轉 RS-422/485 轉接器TTC-80
MOXA 迷你female DB9轉Terminal Block
NP-5150 AC220V RS-232/422/485轉Enternet 序列伺服器
Pro-Best RS232隔離線 DB9公-DB9公 1.8M
Pro-Best RS232隔離線 DB9公-DB9公 3M
Pro-Best RS232隔離線 DB9公-DB9公 5M
Pro-Best RS232隔離線 DB9公-DB9母 1.8M
Pro-Best RS232隔離線 DB9公-DB9母 3M
Pro-Best RS232隔離線 DB9公-DB9母 5M
Pro-Best RS232隔離線 DB9母-DB9母 1.8M
Pro-Best RS232隔離線 DB9母-DB9母 3M
Pro-Best RS232隔離線 DB9母-DB9母 5M
RJ45轉25PIN D型轉接公頭 (GC-25MT8)
RJ45轉25PIN D型轉接母頭 (GC-25FT8)
RJ45轉9PIN D型轉接公頭 (GC-9MT8)
RJ45轉9PIN D型轉接母頭 (GC-9FT8)
RJ45轉RS232 9母訊號線 1.5米
RS-232 轉RS485 信號轉換器
RS232 9公-15母長型轉接頭
RS232 9母-15公(三排)轉接頭
RS232 9母-25公長型轉接頭
RS232轉RS485 通信轉換器
Uptech 登昌恆 UTN411 USB to RS232 訊號轉換器
USB to RS232 轉換器  FTDI 晶片 108CM (USC-232G)
USB to RS232 轉換器  FTDI 晶片 110CM (USC-232F)
USB 轉 RS-422/485 串列轉換器 UPort1130
USB 轉 RS485 轉換器(CH340晶片)
訂做 9母+9母 1.8M 2-3反接 (9FF-1.8M-N)
訂做 RS232 9公-9母 (2-3反接 )訊號線 1.8M
訂做9母+9母 3M 2-3反接(9FF-3M-N)
迷你2排 15公公 轉換頭(MGC-15MM)
迷你2排 15母母 轉換頭(MGC-15FF)
迷你MGC 25公公 轉換頭(MGC-25MM)
迷你MGC 25公母 轉換頭(MGC-15MF)
迷你MGC 25母母 轉換頭(MGC-25FF)
迷你MGC 37公公 轉接頭 (MGC-37MM)
迷你MGC 37公母 轉接頭 (MGC-37MF)
迷你MGC 37母母 轉接頭 (MGC-37FF)
迷你MGC 50公母 轉接頭 (MGC-50MF)
迷你MGC 9公公 轉換頭(MGC-9MM)
迷你MGC 9公母 轉換頭(MGC-9MF)
迷你MGC 9母母 轉換頭(MGC-9FF)
迷你MGC N9公公 轉換頭 NULL(MGCN-9MM)
迷你MGC N9公母 轉換頭 NULL(MGCN-9MF)
顯示 1 - 71 / 71 (共 1 頁)